top of page

QUI SOM

Enfront de la mar Mediterrània, en una zona tranquil·la amb vista a la platja i accés directe al passeig marítim, ben comunicada i molt pròxima al centre urbà de Badalona, es troba la Residència i Centre de Dia Danae. Aquest compte amb 73 places de residència i 7 places de Centre de Dia, a més d'oferir serveis d'Ajuda a domicili.

El centre ofereix estades permanents i estades temporals (convalescència, post-operatori, respir familiar), després d'una valoració geriàtrica integral a càrrec d'un equip de professionals l'objectiu dels quals és procurar el màxim benestar dels clients en un entorn familiar.

Terraza Residencia Danae
Fachada Residencia Danae

Danae ocupa un edifici complet de sis plantes, va ser inaugurat l'any 2004, i compta amb diferents espais i estades que li permeten oferir un servei personalitzat en funció de les característiques individuals de cada usuari. Remodelat en el 2017, el centre es diferencia per prioritzar/fomentar la millora i desenvolupament constant de l'entorn, així com dels serveis i prestacions que ofereix, parant esment a tendències futures i noves implementacions tecnològiques.

La Residència Danae forma part del programa col·laborador del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa la converteix en un centre acreditat per a poder atendre persones beneficiàries de prestacions econòmiques derivades de la Llei de Promoció de l'Autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència.

CARTA DE SERVEIS

La Carta de Serveis és un instrument de qualitat, ja que reflexteix una manera de treballar i uns  compromisos  adquirits davant tots els usuaris i que s´han d´assolir en termes d ´eficàcia, qualitat i satisfacció dels residents i els seus familiars,  i s´integra dins el conjunt d´accions per tal de millorar, de manera contínua, la qualitat dels  serveis de la Residència. 


Prestacions que ofereix la Residència Danae responent a les necessitats i demandes dels residents per aconseguir millorar l´estat de salut de les persones des d´un abordatge global i integral, amb un enfocament biopsicosocial, i un seguiment de la salut individual en tots els seus aspectes, preventiu, assistencial i rehabilitador, cuidant la salut física, social i psicológica de tots els residents:

 

 • Valoració individual mèdica i de infermeria del resident amb l´acompanyament de la seva familia. Establiment de les atencions que necessitarà el resident per prevenir i cuidar el seu estat de salut. Seguiment evolutiu del resident i continuïtat assistencial. 

 • Valoració social i psicológica del resident per part de la Treballadora Social i de la Psicòloga del centre.

 • Valoració integral i tractament interdisciplinar. L´equip asistencial (Metge, Infermera, Treballadora Social, Psicologa, Educadora Social, Fisioterapeuta), juntament amb personal Gerocultor i els familiars, realitzarà aquesta valoració i establirà els objectius a assolir durant l´estada del resident al centre amb manteniment de les activitats de la vida diària.

 • Servei d´Infermeria. Administració de la medicació.

 • Servei de fisioteràpia i rehabilitació.

 • Servei d´assessorament al resident i la seva familia, i de recolzament al procès terapèutic integral. 

 • Servei de mediació entre l´usuari i la seva familia.

 • Suport i tractament psicosocial en el procès d´acceptació de les situacions de discapacitat.

 • Atenció psicológica.

 • Unitat de Psicogeriatria: la Residència disposa d´una unitat d´ atenció a residents amb alguna demència.

 • Servei de contenció i suport emocional als residents i familiars en situació d´un diagnòstic de malaltia greu.

 • Informació i orientació per la tramitació de documentació: ajudes de dependència, discapacitats, tràmits en cas d´èxitus.

 • Dinamització sociocultural i foment de l´oci i del lleure.

 • Col·laboració amb els agents socials i sanitaris de l´entorn per aconseguir una atenció complerta de l´usuari.

 • Assessorament i suport per a la gestió d´adquisició d´ajuts tècnics.

 • Servei de bugaderia i neteja.

Missió del centre: aconseguir una atenció integral  orientada a la qualitat, per procurar el benestar i confort  dels nostres usuaris i de les seves famílies.


Valors de la Residència Danae: 

 

 • Promoció de l´autonomia i de la salut dels residents. Atenció a les seves necessitats.

 • Millora contínua a la nostra qualitat d´atenció.

 • Respecte a la dignitat de la persona i respectar els drets dels residents.

 • Mantenir i fomentar els lligams familiars.

 • Creació d´un entorn agradable per la convivència.

Línees d ´actuació:

 

 • Professionals adequadament formats i capacitats pel seu lloc de treball. Correcta selección de personal i disposar d´un Pla de Formació Contínua. Reunions dels treballadors i treball en equip. 

 • Valoració integral.

 • Atenció centrada en la persona ACP. 

 • Tots els residents tindran un professional de referència.

 • Promoció de l´autonomia dels residents.

 • Protocols d´atenció.

 • Dieta equilibrada amb el suport d´una empresa especialista en nutrició.

 • Afavorir la convivència entre els residents, familiars i personal.

 • Interacció amb entitats externes i Administració.

 • Programa d´activitats.

 • Prevenció de caigudes, incontinències i lessions per pressió. 

 • Evitar la contenció física de les persones. 

 • Participació activa dels residents i els seus familiars en les activitats del centre. 

 • Sistema de gestió de suggeriments i reclamacions. Enquestes de satisfacció.

 • Abordatge ètic de les activitats  diàries del centre.

 • Respectar el reglament de régimen intern, cumplint amb  els drets i deures dels residents.

Gestió de les queixes i suggeriments:


Les queixes i suggeriments presentades a la recepció de la Residència serán gestionades  per la Direcció del centre. Durant les primeres 24 hores es donarà una resposta al resident o al seu familiar de referència. 


Les queixes i  suggeriments presentats a l´enquesta de satisfacció anual rebran resposta durant el primer mes posterior a la realització del qüestionari.

 
Un cop al mes es revisarà la Bústia de suggeriments i s´els donarà resposta.


El centre disposa a la recepció de Fulls de reclamació.

Comunicació de les persones usuàries amb l´entitat:


Les persones usuàries es poden comunicar directament durant les 24h del dia amb el personal del centre: la persona de referència assignada a cada resident, la persona encarregada del torn o la resta de professionals del centre.


També es podràn adreçar i comunicar per via telefónica o mitjançant correo electrònic.


Bústia de suggeriments a la recepció de la Residència.

Normativa aplicable:
-Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d´Atenció Pública.


-Decret 69/2020, de 14 de juliol, d´acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d´Atenció Pública.


-Decret 205/1015, de 15 de setembre, del règim d´autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d´Entitats, Serveis i Establiments Socials.


-Decret de la Cartera de Serveis Socials DECRET 142/2010, d´11 d´octubre, pel qual s´aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.


-Llei 12/2007, d´11 d´octubre, de serveis socials.

bottom of page