top of page

Llei de protecció de dades.

1. Responsable del Tractament de les seves dades personals

 

- Reslaki SLU ( "RESIDÈNCIA DANAE").

- CIF: B-62720263

- Domicili Social: Carrer Sant Maria 178-180, 08911 Badalona, Barcelona.

- Telèfon: 93 384 72 40

- Delegada de Protecció de Dades: a.anoro@reslaki.com

 

2. Si Vostè s'ha posat en contacte amb la Residència Danae per sol·licitar informació, fer arribar suggeriments, reservar plaça al nostre centre o qualsevol altre missatge:

 

Tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents:

 

- Gestionar les seves sol·licituts d'informació.

- Informar-sobre l'oferta de serveis.

- Tramitar i respondre al seu suggeriment o missatge.

Vostè no està obligat a facilitar les dades amb aquestes finalitats, però, si no ho fes o retirés el seu consentiment perquè els tractem, no podrem atendre la seva sol.licitud.

Comptem amb les següents bases legals per al tractament de les seves dades:

 

- Per a la gestió, enviament d'informació sobre els serveis, tramitar i respondre al seu missatge i fer un seguiment posterior ens basem en el consentiment que ens presta la remissió d'informació que li ha estat sol·licitat en el moment d'aportar les dades personals.

- Si ens ha sol·licitat informació per a la reserva d'una plaça, la necessitat per a l'aplicació de mesures precontractuals en resposta a la seva petició.

- No farem cessions de les seves dades personals llevat requeriment o obligació legal.

- No tenim previst fer transferències internacionals de les seves dades personals.

- Conservarem les seves dades personals durant el temps estrictament necessari per a la tramitació de la sol·licitud i, en tot cas, durant un termini no superior a un any. Si la plaça reservada en el nostre centre arriba a contractar-se, és possible que la sol·licitud d'informació i / o reserva de plaça passi a formar part de l'expedient de el resident, en aquest cas es conservarà durant els terminis de conservació aplicables a aquest.

 

3. Si ha sol·licitat plaça a la Residència Danae:

 

Tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents:

 

- Registre del seu currículum vitae.

- Gestionar la seva participació en un procés de selecció.

- Coordinar i realitzar, si escau, les entrevistes o proves de selecció.

L'autorització per tractar les seves dades és voluntària i no està obligat a facilitar-los, però, si no ho fa o retirés el seu consentiment perquè els tractem, no podrà participar en aquests processos.

 

- La base jurídica d'aquests tractaments és el seu consentiment per al tractament de les dades contingudes en el seu currículum.

- No farem cessions de les seves dades personals llevat requeriment o obligació legal.

- No tenim previst fer transferències internacionals de les seves dades personals.

- Conservarem les seves dades personals durant un termini màxim de sis mesos des que ens els va facilitar.

 

4. Si s'ha exercitat els seus drets en matèria de protecció de dades personals:

 

Tractarem les seves dades personals amb finalitat de gestionar i contestar a la seva sol·licitud d'exercici de drets.

Les dades personals que li demanem són necessàries per atendre la seva petició i identificar-los degudament.

Comptem amb l'obligació legal de resoldre l'exercici de drets plantejat, de manera que tractarem les seves dades personals amb base en la necessitat per al compliment d'aquesta obligació legal.

 

- No farem cessions de les seves dades personals llevat requeriment o obligació legal, especialment, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

- No tenim previst fer transferències internacionals de les seves dades personals.

- Conservarem les seves dades personals el temps necessari per a la tramitació de l'exercici del seu dret i després durant el termini de 3 anys de prescripció de les possibles accions legals per a l'exigència de les responsabilitats, derivades de l'incompliment de la normativa de protecció de dades.

 

5. Drets que l'assisteixen en matèria de protecció de dades personals:

 

L'informem que, com a titular o interessat, tenint en compte els límits legals, té la possibilitat d'exercir els següents drets:

- Quan el tractament de les seves dades personals es base en el seu consentiment, té el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. No obstant això, els tractaments de dades per tal que correspongui, efectuats amb anterioritat, no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

- Accés a obtenir la confirmació de les seves dades personals que estan sent tractats per Reslaki SLU, així com una sèrie d'informació associada a el tractament de les seves dades personals i, si escau, obtenir còpia dels mateixos.

- Rectificar o modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o per a la seva actualització.

- Sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals.

- Sol·licitar que les dades personals que el concerneixen no segueixin sent objecte de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular.

- Portabilitat: sempre que el tractament s'hagi dut a terme per mitjans automatitzats i l'estat de la tècnica aplicada a l'tractament ho permeti, rebre en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i apte per a la seva utilització per un altre responsable, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la relació contractual amb Reslaki S, LU

- Limitació de l'tractament: sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals quan consideri que el tractament de les dades és il·lícit, però no vol que esborrem les seves dades,
Quan necessiti les seves dades per a la formulació de reclamacions i hagin passat els terminis de conservació de dades.
Quan no vulgui que les seves dades siguin tractades mentre Reslaki SLU li contesta la impugnació de l'exactitud de les seves dades o a l'exercici del seu dret d'oposició.

- Pot exercitar aquests drets dirigint-se per escrit a Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de l'Responsable que consta a l'encapçalament, o a reslaki@reslaki.com , en ambdós casos haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu carnet d'identitat per tal de verificar la seva identitat. Podeu trobar models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es .

- En cas de no rebre cap contestació a l'exercici dels seus drets, o si considera que la seva sol·licitud no ha estat atesa correctament, pot interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte pot consultar a www.agpd. és .

 

6. Modificació de la present informació sobre protecció de dades.

 

La Residència Danae podrà modificar la present informació sobre Protecció de Dades per a adaptar-lo a la legislació vigent en cada moment o als canvis que es produeixin en el tractament de dades personals. En cas que sigui legalment obligatori, les modificacions es comunicaran a les persones afectades amb l'antelació suficient.

bottom of page