Des de la singularitat i la individualitat de la persona

L’atenció integral personalitzada i la millora de la qualitat de vida és el principi bàsic del centre Danae.

El resident i/o usuari/a de la residència és el/la protagonista del nostre model. Situem en el centre a la persona gran, permetem la seva autonomia en la mesura del possible, potenciant la seva independència i, amb la intervenció de tot l’equip de professionals del centre, treballem de forma individual amb cada resident per, en funció de la seva història de vida i de les seves necessitats sociosanitàries actuals, aportar-li qualitat a la seva vida diària.

Per poder aconseguir amb èxit aquests propòsits, el nostre equip de professionals realitza en el moment de l’ingrés un estudi exhaustiu de la persona des d’una perspectiva social i també sanitària que ens permet conèixer millor a l’usuari.


Des del moment de l’ingrés tractarem de personalitzar, individualitzar i humanitzar l’atenció que oferim a cada usuari:

a)  Es realitza al resident una primera valoració geriàtrica integral que ens permet elaborar un programa d’atenció individualitzada integral (PIAI) revisat semestralment.

b)  Acompanyem en el procés d’adaptació mitjançant un programa d’acolliment en el qual participen diferents membres de l’equip.

c)  Posseïm cuina pròpia. Se li pregunta sobre les seves preferències alimentàries, per en la mesura del possible poder respondre als seus gustos i costums.

d)  Oferim una àmplia cartera d’activitats programades adient als gustos dels residents i al seu perfil assistencial.

i)  S’ofereixen serveis complementaris de perruquería, podologia i manicura. El centre disposa d’un espai de perruquería propi.

f)  Potenciem la relació amb l’entorn mitjançant d’una programació de sortides mensuals.

g)  Es respectarà les creences religioses de les persones. S’ofereix servei religiós catòlic.